Ogólnopolskie seminarium

PEDAGOGIA TOLERANCJI
MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁOSZENIE ZA POMOCĄ FORMULARZA:

PLAN SEMINARIUM

DZIEŃ I. CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

8.30-9.00 rejestracja uczestników seminarium
9.00 – Otwarcie seminarium: prof. dr hab. Anna Zellma, Kierownik Katedry Teologii
Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
9.15 – Słowo wprowadzenia gościa honorowego Krzysztofa Marka Nowackiego,
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

SESJA I: TOLERANCJA W RODZINIE
9.30-11.15

Moderator: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

9.30-10.00 – ks. prof. USKW dr hab. Dariusz Kurzydło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)„Kształtować nową kulturę życia” (EV 82).Rodzina a szacunek do człowieka w wypowiedziach Jana Pawła II

10.00-10.30 – ks. dr Jarosław Kowalczyk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy) Chrześcijańska antropologia w służbie wychowania do tolerancji w rodzinie

10.30-11.00 – dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II) Dialog jako kompetencja przyszłości w myśli Karola Wojtyły

11.00-11.15 – Dyskusja

11.15-11.45 – przerwa kawowa


Sesja II: TOLERANCJA W SZKOLE
11.45-13.00

Moderator: dr hab. Andrzej Kielian (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

11.45-12.15 dr Maria Szymańska (Akademia Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie)
Tolerancja czynnikiem sprzyjającym budowaniu dojrzałej wspólnoty szkolnej
w świetle aktualizacji teorii uczestnictwa Karola Wojtyły

12.15-12.45 ks. dr Łukasz Simiński (UMK w Toruniu, Wyższe Seminarium Duchowne
w Pelplinie)
Tolerancja w środowisku szkolnym a wykluczenie z powodów religijnych

12.45-13.00 – Dyskusja

13.00-14.00 – Obiad


Sesja III: TOLERANCJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – BLASKI I CIENIE

14.00-15.30 - Panel dyskusyjny
Moderator dyskusji: ks. dr Wojsław Czupryński (UWM w Olsztynie, WT)

Uczestnicy panelu:
mgr Małgorzata Hochleitner (Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Dyrektor Wydziału
Kształcenia, Wychowania, Opieki)
mgr Michał Kołakowski (nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie)
mgr Marek Lewiński (dziennikarz, Radio Olsztyn)
dr Aldona Zakrzewska (Zastępca Dyrektora, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Olsztynie)


DZIEŃ II. PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA 2022


Sesja I: DOBRE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
Moderator: prof. dr hab. Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

10.00-10.40 prof. dr hab. Anna Zellma (UWM w Olsztynie), Kształtowanie postawy tolerancji w różnych środowiskach – case studies
10.40-11.20 ks. mgr Radosław Czerwiński (UWM w Olsztynie), Aplikacja „Tolerancja
w praktyce” jako innowacyjne narzędzienauczania, wychowania i ewangelizacji

11.20-11.45 – przerwa kawowa

11.45-12.30 Dyskusja

12.30 – Podsumowanie i zakończenie seminarium 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych